Skip links

Statutul asociaţiei

Statutul asociaţiei

 

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DIN LICEUL TEORETIC

“LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL, VENITURI ŞI CHELTUIELI

CAPITOLUL IV – MEMBRII ASOCIAŢIEI

CAPITOLUL V – ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI. ORGANE DE CONDUCERE

CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

CAPITOLUL VII – MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE

========================================================

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DIN LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA, denumită în continuare Asociaţie. Această denumire se va regăsi de acum înainte în toate actele care emană de la asociaţie cu prilejul realizării obiectivelor propuse.

Art.2. Forma juridică a Asociaţiei este de persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, nonprofit, apolitică şi neguvernamentală, înfiinţată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 aşa cum aceasta a fost modificată şi completată ulterior. Asociaţia dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.

Art.3. Sediul Asociaţiei este în localitatea Cluj-Napoca, str. Băişoara nr. 2-4 jud. Cluj, care va putea fi schimbat doar în baza deciziei Consiliului director. În viitor, Asociaţia îşi va putea constitui, în baza hotărârii Adunării generale a asociaţiei, filiale cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale cu un număr de minim trei membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.

Art.4. Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat, până când realizarea scopului ei este actuală şi legală.

CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art.5. Asociaţia îşi propune ca scop principal sprijinirea procesului de învăţământ; promovarea şi stimularea elevilor pentru obţinerea de performanţe şi sprijinirea socio-psiho-culturală a elevilor din liceu.

Art.6. Obiectivele principale ale Asociaţiei sunt:

6.1. stimularea procesului de învăţare al elevilor din Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca;

6.2. obţinerea de sponsorizări pentru asigurarea unor condiţii optime de dezvoltare intelectuală a elevilor;

6.3. obţinerea de credite bancare pentru achiziţionarea aparaturii pentru dotarea sălilor de curs, sălilor de sport, a atelierelor şcolare;

6.4. organizarea de meditaţii pentru aprofundarea de către elevi a obiectelor de studiu;

6.5. organizarea timpului liber al elevilor într-un mod cât mai constructiv;

6.6. organizarea de cercuri ştiinţifice pentru elevi;

6.7. organizarea de tabere de recreere şi educative pentru elevi;

6.8. organizarea de reuniuni între părinţi pentru discutarea problemelor de educaţie ale copiilor lor, elevi la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca;

6.9. organizarea modului de transport al elevilor;

6.10. organizarea semi-internatelor pentru elevii din clasele primare;

6.11. organizare de cercuri de dans şi cercuri sportive pentru elevi;

6.12. organizarea de excursii în ţară şi în străinătate pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor;

6.13. favorizarea organizării de reuniuni, seminarii şi conferinţe cu scopul de a face cunoscută activitatea asociaţiei;

6.14. acordarea unor sponsorizări şi donaţii unor instituţii şi persoane fizice sau juridice care contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei;

6.15. instituirea unor premii şi burse pentru elevii cu merite deosebite şi situaţii speciale;

6.16. acordarea de sprijin material şi financiar pentru elevii care dispun de mijloace financiare reduse;

6.17. dotarea şi întreţinerea sălilor de curs şi a spaţiilor destinate elevilor;

6.18. organizarea şi administrarea activităţilor necesare bunei desfăşurări a procesului instructiv–educativ din liceu.

 


CAPITOLUL III – PATRIMONIUL, VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art.7. Patrimoniul iniţial, la data constituirii Asociaţiei, este de 800 lei (optsute lei), alcătuit din aportul în numerar al asociaţilor fondatori, şi pus la dispoziţia Asociaţiei de către aceştia, în totalitate.

Art.8. Surse de completare a patrimoniului vor fi în exclusivitate cele prevăzute de lege şi vor reprezenta venituri realizate astfel:

– cotizaţiile membrilor activi;

– donaţiile, sponsorizările sau legatele persoanelor fizice sau juridice române sau străine;

– veniturile obţinute din organizarea de stagii de pregătire;
– dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;

– resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sau de la diversele organisme internationale;

– veniturile realizate din activitatile economice directe premise de lege şi complementare obiectivelor asociaţiei;

– orice alte venituri permise de lege care satisfac cerinţele scopului asociaţiei.

Art.9.

9.1. În nici un caz, patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul statut. Orice act juridic sau operaţiune care contravin scopurilor asociaţiei nu produc efecte juridice, fiind sancţionate cu nulitatea absolută. Asociaţia nu poate accepta donaţii sau legate cu sarcini din partea terţelor persoane numai dacă sarcinile astfel impuse nu contravin scopului asociaţiei.

9.2. În îndeplinirea scopurilor sale, Asociaţia îşi va putea înfiinţa societăţi comerciale din care să rezulte venituri, cu condiţia ca activităţile economice directe desfăşurate să aibă caracter accesoriu şi să fie în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.

9.3. Orice dobândire de bunuri şi resurse financiare indiferent de forma intrării lor în patrimoniul asociaţiei vor fi imediat consemnate în evidenţele acesteia;

9.4. Cheltuielile Asociaţiei vor fi făcute în vederea realizării scopurilor acesteia prevăzute în prezentul statut şi aprobate de Preşedinte, Consiliul director sau Adunarea generală după caz.

 


CAPITOLUL IV – MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.10. Asociaţia este formată din totalitatea membrilor săi, membri ce pot avea calitatea de: membri fondatori, membri activi, membri şi membri de onoare.

Art.11. Membri fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele fizice care au înfiinţat asociaţia în baza unui statut iniţial şi care sunt menţionaţi în actul constitutiv al Asociaţiei.

Art.12.

12.1. Membri activi ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice române sau străine care desfăşoară activităţi de specialitate şi care aderă necondiţionat la prezentul statut. Dobândirea calităţii de membru activ se va putea face numai în urma unei cereri scrise de adeziune prin care solicitantul se va obliga să respecte prezentul statut şi îşi va lua angajamentul că-şi va aduce aportul la promovarea şi respectarea scopurilor asociaţiei. Consiliul director al asociaţiei va lua în dezbatere cererea de adeziune şi va decide acceptarea sau respingerea solicitantului.
Părintele sau tutorele care dobândeşte funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Comitetului de părinţi al clasei devine membru activ al asociaţiei pe toată durata mandatului lui.

12.2. Membri sunt persoanele fizice române sau străine care au calitatea de părinte sau tutore a cel puţin unui copil cuprins într-una din formele de învăţământ ale Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca. Calitatea de membru de drept se păstrează atâta timp cât copilul este cursant al Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca şi cât timp părintele respectă prevederile statutului asociaţiei, hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului director ale asociaţiei. Calitatea de membru nu impune obligaţii, ci doar confera dreptul de a achita cotizaţia stabilită de către Consiliul director sau de a oferi sponsorizări pentru îndeplinirea scopurilor asociaţiei.

Art.13. Membri de onoare sunt persoanele fizice sau juridice care şi-au adus un aport semnificativ la promovarea dezvoltării social-culturale a comunităţilor umane, prin promovarea valorilor creştine, care prin poziţia lor şi activitatea pe care au desfăşurat-o în acest domeniu aduc un mare prestigiu asociaţiei.

Art.14. Retragerea din Asociaţie a unui membru activ se va putea face în baza unei cereri scrise şi aprobate de către Consiliul director. Retragerea calităţii de membru activ pentru cei care exercită funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Comitetului clasei va duce implicit la pierderea funcţiei respective.

Art.15. Excluderea din Asociaţie a unui membru activ se face de către Adunarea generală a asociaţilor, dacă cel vizat se află într-una din următoarele situaţii:

– săvârşeşte cu rea credinţă abateri care contravin statutului;

– nu participă la acţiunile organizate de către asociaţie la care a fost nominalizat, aducând atingere imaginii asociaţiei;

– nu îşi achită timp de un an de zile cotizaţia;

– nu respectă deciziile Consiliului director şi hotărârile Adunării generale a asociaţilor;

Art.16. Calitatea de membru activ încetează şi se pierde în următoarele cazuri:

– la cerere (prin demisie)

– prin excludere

– prin deces

Art.17.

17.1. Drepturile membrilor activi:

– să participe la toate activităţile Asociaţiei şi să contribuie cu sugestii, propuneri, opinii şi acţiuni concrete.
– să utilizeze mijloacele materiale propriu-zise de informare şi documentare în activităţile desfăşurate de Asociaţie
– să aleagă şi să fie ales în forurile de conducere ale Asociaţiei.
– să voteze în cadrul Adunării Generale fiecare membru activ reprezentând un singur vot
– să se exprime liber în cadrul Asociaţiei.

17.2. Obligatiile membrilor activi:

– să respecte prevederile statutului şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director ale Asociaţiei
– să sprijine activitatea Asociaţiei în realizarea scopului şi obiectivelor propuse de statut
– să achite cotizaţia de membru activ stabilită de către Consiliul Director.
– să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei.
– să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor aduc atingere imaginii şi intereselor Asociaţiei
– să se abţină de la vot atunci când sunt supuse la vot fapte care ţin de calitatea lui de membru activ.

 


CAPITOLUL V – ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI. ORGANE DE CONDUCERE

Art.18. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:
a. Adunarea Generală
b. Consiliul Director
c. Cenzorul

a. Adunarea generală a asociaţilor

Art.19. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei alcătuit din totalitatea membrilor activi. Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:

– stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei

– aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil

– alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director

– alegerea şi revocarea Preşedintelui

– alegerea şi revocarea Cenzorului
– acordarea calităţii de membru de onoare

– înfiinţarea de filiale

– modificarea actului constitutiv şi a statutului

– dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare

– orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut

Art.20.

20.1. Şedintele Adunării Generale sunt Ordinare şi Extraordinare. Şedintele Adunării Generale Ordinare au loc anual şi se stabilesc de către Consiliul Director al Asociaţiei în primul semestru al anului calendaristic, până cel târziu la data de 30 aprilie. Şedintele Adunării Generale Extraordinare se organizează de către Consiliul Director la solicitarea scrisă a unui număr reprezentând cel puţin 20% din membri cu drept de vot ai Asociaţiei sau la iniţiativa Consiliului Director pentru situaţii deosebite, în termen de maxim 15 zile de la înregistrarea cererii.
Convocarea Adunărilor Generale se va face în scris, prin fax, e-mail şi afişarea convocatorului la sediul asociaţiei şi pe site-ul Liceului Teoretic “Lucian Blaga” cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei Adunării Generale, în convocator fiind înscrise atât data, locul, ora şi ordinea de zi a Adunării Generale, precum şi data noii şedinte în cazul în care prima nu este statutar constituită şi care va fi convocată peste 7(şapte) zile de la data primei şedinţe, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

20.2. Pentru ca Adunarea Generală sa fie statutar constituită este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din membrii care alcătuiesc cvorumul cu drept de vot, respectiv membrii activi existenţi la sfârşitul lunii calendaristice anterioare datei şedinţei Adunării Generale.
Dacă la prima convocare a şedinţei nu este întrunit cvorumul statutar necesar atunci la cea de a doua convocare a şedinţei adunării generale, cvorumul statutar va fi format din totalitatea membrilor activi prezenţi, indiferent dacă întrunesc sau nu acest procent menţionat la art. 20.2 în primul aliniat, iar hotărârile luate vor fi perfect valabile.

Art.21.

21.1. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul reprezentând jumatate plus unu din membri cu drept de vot prezenti. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociatiei, chiar şi pentru aceia care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

21.2. Prin excepţie de la regulile de mai sus, hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv şi/sau dizolvarea ori lichidarea asociaţiei şi înfiinţarea de filiale, se iau în prezenţa a cel putin 3/4 (trei patrimi) din membri activi şi cu votul a cel putin 2/3 (două treimi) din cei prezenţi.

21.3. Membrul activ care, intr-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi sau rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV – lea inclusiv, nu va lua parte la deliberare şi nici la vot. Cel care încalcă dispoziţiile aliniatului precedent este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
21.4. Dezbaterile din şedinţa Adunării Generale vor fi consemnate de secretar într-un proces verbal care va fi semnat de toţi cei prezenţi şi va fi păstrat, prin grija secretarului, în arhiva asociaţiei.

b. Consiliul director

Art.22. Consiliul director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi va fi format din 7 persoane din rândul membrilor activi care vor îndeplini următoarele funcţii:

1 preşedinte

2 vicepreşedinţi

1 secretar

1 trezorier

2 membri

Art.23. Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele:

– prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei

– încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; aceste acte pot fi încheiate şi de preşedinte sau vicepreşedinte, dacă sunt mandataţi în acest sens de Consiliul director

– aprobă organigrama Asociaţiei

– propune Adunării generale persoanele îndreptăţite să primească calitatea de membru de onoare al asociaţiei

– va lua în dezbatere cererile de adeziune şi va decide cu votul a jumatate plus unu a membrilor Consiliului, acceptarea sau respingerea solicitantului

– stabileşte membri reprezentanţi ai părinţilor în toate comisiile în care şcoala îi solicită

– stabileşte membri reprezentanţi ai părintilor în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca din rândul membrilor activi ai asociaţiei

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea generală

– urmăreşte afilierea la alte organizaţii naţionale şi internaţionale similare.

Art.24. Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea lunar în prezenţa a cel puţin 5 membri din rândul celor 7 membri ai săi. La şedinţe pot participa şi invitaţi dacă membrii Consiliului Director sunt de acord în unanimitate.
Consiliul Director ia decizii obligatorii în ceea ce priveşte atribuţiile sale cu votul unanimităţii membrilor săi. Dezbaterile din şedinţele Consiliului Director vor fi consemnate intr-un proces verbal ţinut de secretar şi semnat de toţi cei prezenţi (membri ai consiliului şi invitaţi), iar procesul verbal va fi păstrat prin grija secretarului în arhiva asociaţiei.

Art.25. Consiliul Director al Asociaţiei este stabilit prin actul constitutiv cu un prim mandat de 1 (un) an, iar ulterior, el va fi ales de către Adunarea generală pentru un mandat de 2 ani. Mandatul poate fi reînnoit.

c. Preşedintele

Art.26. Preşedintele reprezintă Asociaţia în faţa oricărei autorităţi sau persoane fizice sau juridice, exercită controlul imediat şi direct asupra acţiunilor întreprinse în cadrul asociaţiei, stabileşte atribuţiile şi funcţiile celorlalţi membri ai Consiliului Director şi urmăreşte permanent realizarea scopurilor propuse, având şi următoarele atribuţii speciale:

– să formeze o echipă compatibilă pentru realizarea scopurilor;

– să fixeze scopuri pentru anul în curs prin consultarea echipei;

– să pregătească un buget corespunzător;

– să stabilească planuri pentru realizarea scopurilor;

– să stabilească un calendar cu evenimentele anului;

– să prezideze întâlnirile asociaţiei;

– să stabilească, dacă este necesar, întâlniri speciale cu membrii asociaţiei şi/sau invitaţii acestuia;

– să respecte timpul acordat întâlnirilor;

– să constituie comitete de lucru şi iniţiativă şi să stabilească întâlniri regulate de la prima întrevedere;

– să se asigure că fiecare membru participă la cel puţin un comitet;

– să sprijine munca comitetelor de părinţi pe clase şi să primească de la ele rapoarte;

– să menţină relaţii publice bune cu autorităţile, mass-media, cu alte asociaţii similare şi cu cetăţenii;

Art.27. Preşedintele sau persoana împuternicită de acesta va întocmi un raport anual privind activitatea asociaţiei, raport ce va fi prezentat Adunării generale şi totodată, preşedintele va propune un Regulament de ordine interioară, care, după adoptare de către Adunarea generală, va fi aplicat necondiţionat.

d. Cenzorul

Art.28. Cenzorul, identificat în actul constitutiv, asigură controlul financiar intern al Asociaţiei. Atribuţiile cenzorului sunt următoarele:

– verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei

– întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale

– poate participa la şedinţele consiliului director, dar fără a avea drept de vot

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea generală

e. Secretarul

Art.29. Secretarul are următoarele atribuţii:

– să scrie procesele verbale la şedinţele adunării generale şi a consiliului director;

– să formeze şi să păstreze arhiva asociaţiei;

– să ajute preşedintele la alegerea comitetelor;

– să cunoască constituţiile (regulamentele) celorlalte asociaţii;

– să ţină inventarul asociaţiei;

– să cunoască istoria asociaţiei;

– să ţină evidenţa membrilor (nume, adresa, telefon, soţie-copii, datele de naştere ş.a.);

– să păstreze adresele conducătorilor altor asociaţii;

– să pregătească, împreună cu preşedintele, agenda întâlnirilor;

– să pregătească corespondenţa la zi şi să o aducă la cunoştinţa membrilor;

– să asiste pe preşedinte în corespondenţă;

– să trimită rapoartele către asociaţiile similare conform întelegerilor ce se vor face;

– să inventarieze proiectele;

– să ţină o carte de corespondenţă;

f. Trezorierul

Art.30. Atribuţiile trezorierului sunt:

– să ţină evidenţa corectă a cheltuielilor şi veniturilor şi să le prezinte la fiecare întâlnire;

– să opereze cu conturile în bancă;

– să se îngrijească de trimiterea la timp a taxelor aferente colaborării cu asociaţia înternaţională din domeniu, după obţinerea aprobării adunării generale sau a consiliului director;

– să urmărească plata cotizaţiilor şi a oricăror alte taxe instituite conform actelor constitutive.

 

CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art.31. Asociaţia se dizolvă:

– de drept

– prin hotărâre judecătorească

– prin hotărârea adunării generale

31.1. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

– imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop

– reducerea numărului de membri sub limita legală dacă acesta nu a fost completat în termen de trei luni;

31.2. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele cazuri:

– când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
– când realizarea scopului propus se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

– când asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;

– când asociaţia a devenit insolvabilă;

31.3. Asociaţia se poate dizolva şi pe baza hotărârii Adunării Generale întrunită conform art.21.2; în acest caz, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal încheiat în formă autentică se depune la instanţa competentă pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.32. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor putea fi transmise doar către persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemănător.

Art.33. Lichidarea Asociaţiei se va face în baza şi conform procedurii arătate în cap.9, secţiunea a 2-a, art.61-72 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2000 aşa cum aceasta a fost modificată până în prezent, asociaţia încetând a avea fiinţă de la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, sau în conformitate cu textul de lege în vigoare la momentul lichidării.

 

CAPITOLUL VII – MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE

Art.34. Actul constitutiv şi statutul Asociaţiei vor putea fi modificate numai în baza hotărârii Adunării Generale întrunite respectând condiţiile art.21.2.

Art.35. Modificarea se face prin înscrierea acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei. Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul verbal al Adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului de procesul verbal al şedinţei Consiliului director. Toate demersurile pentru autentificarea procesului verbal şi înscrierea modificării se vor întreprinde de către membrii Consiliului director sau de către persoana anume desemnată de către aceştia în baza unei procuri autentice.

Art.36. Asociaţia se va putea afilia în viitor şi la alte organizaţii fără scop patrimonial, atâta timp cât aceasta nu contravine scopului şi obiectivelor asociaţiei.

Art.37. Asociaţia va putea dispune de ştampilă şi însemne proprii.

================================================================

Statut ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DIN LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CLUJ-NAPOCA